ProtagonDominoHarsalUtilityZpět


OBSAH NÁPOVĚDY PROGRAMU DOMINO:

1. Úvod4.6.5 Stanice
1.1 HW požadavky na PC4.6.6 Nastavení trendů
2. Systémy RESAL, MISAL, SGRAF, DOMINO (hardware)4.6.7 Nastavení histogramů
3. Instalace4.6.8 Nastavení snímků
4. Spuštění a obsluha4.6.9 Nastavení výstrah
4.1 Snímky4.6.10 Nastavení událostí
4.2 R-trendy4.7 Okna
4.3 Histogramy4.8 Nápověda
4.4 Události4.9 Kvitace
4.5 Výstrahy4.10 Nastavení zkrácené volby
4.6 Systém4.11 Reálný čas
4.6.1 Hesla "Ovládání" a "Privilegovaný přístup"4.12 Nastavení uživatelské úlohy
4.6.2 Kontrola komunikace5. Možné poruchy a jejich odstranění
4.6.3 Konfigurace stanic6. Přehled základních parametrů programu DOMINO
4.6.4 Nastavení stanic

1. ÚVODZpět na obsah.

Software DOMINO je určen k vizualizaci technologických procesů formou uživatelských snímků a trendů, histogramů, záznamů dat do databází, ovládání technologie obsluhou a k výstražné signalizaci při technologických poruchách nebo poruchách řídicího systému. Nezajišťuje přímý sběr dat z technologie, jejich vyhodnocení ani řídicí algoritmy. Tyto funkce zajišťují technologické stanice, které lze pomocí linky RS485 a jednotky PCBUS připojit k PC, na kterém je software DOMINO provozován.

1.1 HW požadavky na PCZpět na obsah.

Protože je DOMINO provozováno pod operačním systémem WINDOWS 95, 98 nebo NT, je zapotřebí minimální konfigurace PC následující: Procesor 486, 66 MHz nebo Pentium, HDD minimálně 500 MB, minimálně 8 MB RAM, barevný VGA monitor a jednotka PC BUS do slotu typu AT. Uvedená konfigurace je skutečně minimální a lze ji využít jen v případě, že PC není využíván pro jiné účely. Z praxe lze doporučit PC s jedním volným slotem ISA v konfiguraci PII 400 MHz, 64 MB SDRAM, 6,4 GB HDD Ultra ATA, monitorem 15' SVGA (800 x 600) a barevnou inkoustovou tiskárnou střední třídy. DOMINO umožňuje vytištění všech svých oken na libovolné tiskárně, která je provozována pod systémem WINDOWS 95 (98, NT). Používání některých starších typů jehličkových tiskáren může všeobecně přinášet problémy při práci z Windows. Proto lze jen doporučit inkoustovou či laserovou tiskárnu.


2. SYSTÉMY RESAL, MISAL, SGRAF, DOMINO (hardware)Zpět na obsah.

Systémy RESAL, MISAL, SGRAF a prvky systému DOMINO jsou technologické řídicí stanice vybavené technologickými unifikovanými vstupy a výstupy, procesorem, pamětí, komunikací RS485, různými typy klávesnic a displejů, rozhraním CENTRONIX, systémem zálohování dat a členem RTC se stoletým kalendářem. Jednotlivé typy řídicích systémů se liší počtem a typy technologických vstupů a výstupů a vybavením. Systém RESAL je stavebnicový řídicí systém s velkým rozsahem vstupů a výstupů a s největší nabídkou vybavení. Systém MISAL a SGRAF jsou účelové aplikace s omezeným počtem vstupů a výstupů, ale s širokou škálou vybavení příslušenstvím. Do této kategorie patří i systém OPTIENER 508, specializovaný na regulaci a měření spotřeby elektrické energie. Systém DOMINO má prvky dvojího typu. Prvky typu PIKO jsou vybaveny pevným programem se zaměřením na určitou oblast nasazení. Sem patří stanice Pilio, Pilo, Pitep, Pitab. Prvky typu MIKRO poskytují možnost tvorby uživatelského programu, mohou být vybaveny klávesnicí, displejem, zálohovanou pamětí RAM a členem RTC se stoletým kalendářem. Jedná se například o stanice MIAIO, MILIO, MIAPW. Podrobnější informace o těchto systémech jsou uvedeny ve firemních technických popisech.


3. INSTALACEZpět na obsah.

Pro úspěšnou instalaci software DOMINO je nutné mít originální instalační diskety (nebo CD) vlastního systému, nebo diskety uživatelských souborů a komunikační jednotku PCBUS shodného sériového čísla se software DOMINO. Bez této shody čísel sice je možné spustit DOMINO, ale nebude spuštěna komunikace se stanicemi. Instalace se provádí použitím následujících nabídek WINDOWS: Start - Nastavení - Ovládací panely - Přidat nebo ubrat programy. Vlastní instalační program je na disketě č.1 nebo v případě instalace z CD na adresáři ....\Disk1. Po nainstalování software DOMINO se doporučuje vytvořit zástupce (ikonu) na pracovní plochu.


4. SPUŠTĚNÍ A OBSLUHAZpět na obsah.

Program se spouští přes nabídku Start - Programy nebo dvojím poklepáním na příslušnou ikonu na pracovní ploše. V následujícím textu je uveden přehled nabídek software DOMINO. Podrobnější informace jsou obsaženy v Uživatelské příručce. Na prvním řádku základního okna je vedle ikony systému a nápisu "Domino", datum a reálný čas PC. Tento řádek též slouží k zobrazení neodkvitované výstrahy. Na druhém řádku shora je hlavní nabídka systému, které obsahuje položky pro výběr funkcí a zobrazení dat na hlavní ploše. Po kliknutí myší na text nebo po stisku tlačítek Alt a současně podtržené písmeno textu, se otevře příslušné okno s další nabídkou:

4.1 Snímky.Zpět na obsah.

Po volbě nabídky se zobrazí seznam snímků. Každý snímek má pořadové číslo snímku a název, může ale nemusí mít bitmapovou kostru vytvořenou libovolným editorem (např. "Malování" - součást systému WINDOWS), maximálně 199 položek různých typů (text, číslo, zadávání čísla, vyvolání dalšího snímku, zadávání textu...). Celkový počet snímků může být 500. Ovládání technologie se provádí pomocí položek, které jsou nakonfigurovány jako ovládací. Vlastní ovládání je provedeno najetím ukazatele do místa ovládací položky a kliknutím levého tlačítka myši. Pak lze zadat novou hodnotu této položky (číslo, logickou hodnotu). Nová hodnota je pak přenesena komunikací po lince RS485 do příslušné řídící technologické stanice.

4.2 R-trendy.Zpět na obsah.

Trendy umožňují zobrazení nakonfigurovaných hodnot ve formě trendových křivek a okamžitých číselných hodnot. Každý trend může zobrazit až 8 hodnot, lze nakonfigurovat až 27 trendů. Za normálních okolností se křivky v okně trendu posouvají; tento pohyb lze zastavit kliknutím v ploše trendu; pak je zobrazeno svislé pravítko a číselné hodnoty v pravé části okna trendu odpovídají stavu v minulosti, danému polohou pravítka. Pravítko lze přemisťovat (kliknutím do místa, které chceme prohlížet, nebo pomocí tlačítek pod popisem "Pravítko"). Návrat do režimu posouvání křivek se provede přemístěním pravítka za pravou hranu okna trendu. Dále trend umožňuje: Zobrazení aktuálního (eventuálně při pravítku v ploše minulého) času a data, nastavení ZOOMu zobrazení, zobrazení nakonfigurované periody ukládání trendovaných hodnot do databáze, zobrazení měřicího rozsahu trendovaných veličin eventuálně zákaz zobrazení křivky (kliknutím na příslušnou číselnou hodnotu v pravé části okna), zobrazení vodorovného pravítka (kliknutím na zatrhávací políčko vpravo nahoře). Trendované hodnoty lze ukládat do archivních (databázových) souborů a potom zpětně prohlížet programem DOMINOVIEW. Podmínkou ukládání je chod programu DOMINO.

4.3 Histogramy.Zpět na obsah.

Histogramy umožňují zobrazení nakonfigurovaných hodnot ve formě histogramových bargrafů,okamžitých číselných hodnot veličin a časových údajů. Každý histogram zobrazuje jednu nebo dvě hodnoty (druhá hodnota není zobrazena jako bargraf ale pouze jako čára). Obě hodnoty musí být uloženy v databázi (ukládání zajišťuje systém DOMINO podle konkrétní konfigurace). Je-li histogramem zobrazována hodnota z kruhového bufferu technologické stanice, nedojde po určitou dobu vypnutí PC (řádově dny až týdny podle druhu stanice a jejího softwareového vybavení) ke ztrátě histogramových dat. Po opětném zapnutí PC (a startu DOMINa) budou chybějící hodnoty histogramu doplněny do příslušné databáze.

4.4 Události.Zpět na obsah.

Pod tímto menu je okno událostí, které zobrazuje uložené události s datem a časem vzniku a příslušným textem. Tyto události jsou uloženy v souboru "Udalosti.db".

4.5 Výstrahy.Zpět na obsah.

Pod tímto menu je okno výstrah, které zobrazuje uložené výstrahy s datem a časem vzniku, datem a časem odkvitování a příslušným textem výstrahy. Tyto údaje jsou uloženy v souboru "Vystrahy.db". Okno obsahuje tlačítko "Kvituj!", kterým lze jednotlivé výstrahy ručně odkvitovat. V systému může být nakonfigurována automatická kvitace, pak nutnost ručního kvitování odpadá.

4.6 Systém.Zpět na obsah.

Okno "Systém" otevře seznam oken souvisejících s povolováním přístupu k ovládání technologie (heslo Ovládání), přístupu k parametrizaci programu DOMINO (heslo Privilegovaný přístup), kontrolou komunikace s technologickými stanicemi a vlastní parametrizací snímků, trendů, histogramů, událostí, výstrah a uživatelské úlohy.

4.6.1 Hesla "Ovládání" a "Privilegovaný přístup".Zpět na obsah.

Pro povolení možnosti ovládat technologii (t.j. zadávat povely a číselné hodnoty z programu DOMINO do řídících technologických stanic) musí být povoleno Ovládání, t.j. musí být značka "zatržení" u nápisu Ovládání v nabídce Systém. Zrušení možnosti ovládat se provádí kliknutím na nápisu Ovládání, značka "zatržení" zmizí. Opětné povolení Ovládání se provede novým kliknutím na nápisu Ovládání.Pokud bylo předtím zadáno heslo (přes nabídku Zadání hesla/Ovládání), vyžádá si systém před opětným povolením možnosti ovládat vyplnění tohoto hesla.Obdobná pravidla platí pro heslo Privilegovaného přístupu, kterým je možno zablokovat nebo povolit provádění konfigurace software DOMINO.

4.6.2 Kontrola komunikace.Zpět na obsah.

Po kliknutí na nápis Stav komunikace se zobrazí okno, ve kterém lze sledovat stav komunikace s technologickými stanicemi. Stanic může být až 32 s čísly 1 až 32. V levé části okna je možno volit buď přehled celkových počtů přijatých a vyslaných zpráv nebo přehled komunikace se všemi stanicemi. Pro každé pořadové číslo stanice (1 až 32) může existovat jeden ze čtyř stavů:

 • "O.K." - stanice je nakonfigurována a nastavena pro komunikaci, komunikace je v pořádku.
 • "ERR." - stanice je nakonfigurována a nastavena pro komunikaci, ko munikace je v poruše.
 • "Dis." - stanice je nakonfigurována a není nastavena pro komunikaci.
 • "Rez." - stanice příslušného čísla není nakonfigurována

V pravé části okna lze pro jednotlivou navolenou stanici sledovat počty vyslaných a přijatých zpráv a jejich chybovost (např. O.K., "Nepřišel ani jeden znak"). Tlačítko "Inicializuj PCBUS" slouží pro inicializaci PCBUS karty. Defaultové nastavení je 5. Pro případy, kdy například potřebujeme umístit více karet PCBUS (max. 4) do téhož PC, nebo je v PC již instalováno jiné zařízení pracující na stejném nastavení, je možno nastavit i 3,4 nebo 6. Při této změně nastavení je nutno změnit i letovací propojky na vlastní kartě. Pokud je komunikace se stanicemi realizována přes paraelní port LPT je nutno nastavit hodnoty na 7 - pro LPT1 a nebo 8 - LPT2.

4.6.3 Konfigurace stanic.Zpět na obsah.

Správně připojená technologická stanice bude komunikovat s programem Domino, je-li v okně "Konfigurace stanic" správně nakonfigurována. Pod položkou Adr.: jsou adresy stanic 1 až 32, kterým se přiřadí typ stanice ze seznamu typů stanic. Vlastní technologická stanice musí mít nastaveno účastnické číslo pro komunikaci totožné s nakonfigurovanou adresou (způsob nastavení je popsán ve firemní dokumentaci pro jednotlivé stanice). Typ stanice "INVAR" je určen pro stanice vnitřních proměnných (33 až 64).

4.6.4 Nastavení stanic.Zpět na obsah.

Po nakonfigurování stanice je nutno provést její nastavení v okně "Nastavení stanic" a navazujících oknech. Každá stanice má : Jméno stanice, bázové adresy proměnných typu float, integer, logic, jména proměnných. Bázové adresy u stanic s pevným programem (systém PIKO a MIKRO) jsou dány pevně, u stanic typu "OPTIEN" a "STDKL" je nutné vyplnit mimo jména stanice ještě jména pro "Soubor jmen" a "Soubor *. dkl". Po zadání těchto jmen je nutné zadat funkci "Vyhledat pro jména adresy v *.dkl" tlačítkem "OK". Soubory Jmena. txt a Stanice.dkl musí být umístěny v podadresáři systému DOMINO "JmenaDkl". Soubor Jmena. txt musí obsahovat jména všech proměnných, které chceme od příslušné stanice komunikovat. U stanice typu INVAR se vyplní jméno stanice (InVar33 až InVar64) a jméno pro "Soubor jmen". Názvy souborů jmen musí mít tvar InVar_Jmena_xx.txt, xx je adresa stanice vnitřních proměnných. Podrobnější informace jsou uvedeny v Uživatelské příručce programu DOMINO.

4.6.5 Stanice Okno.Zpět na obsah.

"Stanice" ukazuje hodnoty důležitých proměnných technologických stanic (stanic 1 - 32),stanic vnitřních proměnných (33 - 64) a skupinu systémových proměnných (č.65). Každá proměnná je charakterizována číslem stanice, typem (F-float, I-integer, L-logic) a pořadovým číslem v rámci typu. Proměnné stanic (33-64 a 65) jsou proměnné využívané jako pomocné pro potřeby uživatelské úlohy. Pro účely ladění uživatelské úlohy je možné jejich hodnoty měnit.

4.6.6 Nastavení trendů.Zpět na obsah.

Pod položkou "Nastavení trendů" je okno s možností výběru jedné z dvaceti sedmi skupin trendů označených T1 až T27. Po výběru a potvrzení tlačítkem "O.K." se objeví okno s možností nastavování parametrů jednotlivých trendů. Každá skupina má svoje jméno a každý z osmi trendů ve skupině má možnost volby adresy stanice a proměnné, jejíž hodnota má být trendována. Do trendů lze volit proměnné stanic 1 až 65, zobrazované v nabídce Stanice (viz bod 4.6.5). Dále je volitelná barva trendu (kliknutím myší na číslo trendu a výběrem barvy), dolní a horní mez zobrazování(hodnota pro dolní a horní okraj zobrazované- ho okna trendů). V činnost se celá trendová skupina uvede zatržením položky "Aktivní".Průběžné ukládání trendů do archivních souborů lze navolit zatržením volby "Ukládat *.db". Data se potom ukládají do databázového souboru Trendxx.db; xx udává číslo trendové skupiny (1-27); perioda ukládání je volitelná, pro zvolenou periodu ukládání se zobrazí délka databáze v okénku "Délka *.db(dny):". Uvedená délka ve dnech odpovídá maximální velikosti databázového souboru. Po dosažení této velikosti již soubor dále neroste, protože jsou z něho automaticky odstraňována nejstarší data a tím uvolňován prostor pro data aktuální. Tím prakticky odpadá nutnost periodické kontroly zaplnění harddisku. Nastavení všech zadaných údajů je nezbytné potvrdit tlačítkem "O.K." a pro zapamatování uložit tlačítkem "Uložit do souboru". Pro tvorbu další trendové skupiny lze již vytvořenou skupinu tlačítkem "Kopírovat" zkopírovat do paměti, tlačítkem "Vložit" zkopírovat z paměti do zadávacího okna a dále upravit. Nastavení lze vymazat pomocí tlačítka "Nulovat". Pro změnu pořadí již nastavených trendových skupin slouží tlačítka "Posun +" a "Posun -". Poznámka: Kategorie "Trendy *.zdt", používaná ve starších verzích software DOMINO, byla z novějších verzí vypuštěna.

4.6.7 Nastavení histogramů.Zpět na obsah.

Pod položkou "Nastavení histogramů" je okno s možností výběru některého ze seznamu histogramů. Maximální počet histogramů je 800. Po výběru a potvrzení tlačítkem "O.K." se objeví okno pro nastavování parametrů vybraného histogramu. Každý histogram má svoje pořadové číslo a uživatelem zadané "Jméno histogramu". Výběrem ze seznamu "Jméno DB" se specifikuje databáze, ze které se budou čerpat data pro příslušný histogram. Dále následují výběry ze seznamů vztahující se k výše zadané databázi : - ze seznamu "Jméno položky" se vybere položka, pro kterou se bude histogram vytvářet - ze seznamu "Jméno limity" lze zadat položku z databáze, která je limitní hodnotou sledované veličiny, např. čtvrthodinové maximum spotřeby elektrické energie - seznam "Časová osa 1" a "Časová osa 2" slouží pro zadání jedné nebo dvou časových značek do histogramu (datum, čas) Dále se zadá dolní a horní mez grafu, počet záznamů zobrazovaných v okně histogramu v programu DOMINO a DOMINOVIEW a posunutí začátku dne v hodinách. Pro číselné údaje zobrazované v okně histogramu se zadá počet platných míst před a za desetinou čárkou. Histogramovým sloupcům se přiřadí barva pro hodnoty nepřekračující limitní mez a pro nadlimitní hodnoty. V činnost se histogram uvede navolením položky "Aktivní". Nastavení všech požadovaných položek je nezbytné potvrdit tlačítkem "O.K." a pro zapamatování uložit tlačítkem "Uložit do souboru". Pro tvorbu dalšího histogramu lze již vytvořený histogram tlačítkem "Kopírovat" zkopírovat do paměti, tlačítkem "Vložit" zkopírovat z paměti do zadávacího okna a dále upravit. Nastavení lze vymazat pomocí tlačítka "Nulovat". Pro změnu pořadí již nastavených histogramů slouží tlačítka "Posun +" a "Posun -"

4.6.8 Nastavení uživatelských snímků.Zpět na obsah.

Po volbě položky "Nastavení uživatelských snímku" v menu "Systém" se objeví okno s možností výběru snímku S1 až S500. Po výběru snímku, který chceme parametrizovat a po potvrzení tohoto výběru tlačítkem "O.K." se objeví okno pro nastavení snímku. Snímek je složen z bitmapové kostry (soubor *.bmp) a z položek. U snímků typu "tabulka" není soubor *.bmp použit. Položky slouží k zobrazování hodnot proměnných (buď číselnou nebo grafickou formou) a mohou být použity i k zadávání parametrů do technologických stanic a do stanic vnitřních proměnných. Podrobnější popis je uveden v Uživatelské příručce programu DOMINO.

4.6.9 Nastavení výstrah.Zpět na obsah.

Pod položkou nastavení výstrah je okno s nastavitelnými parametry výstrah. Okno slouží pro nastavení čísla výstrahy, její aktivity, adresy aktivační proměnné (jen logického typu), od jejíž změny (z 1 na 0 nebo z 0 na 1) má být výstraha aktivována. Do kolonky "Text" musí být doplněn textový řetězec, který se bude při vzniku výstrahy zobrazovat na prvním řádku okna systému DOMINO a který bude ukládán spolu s časem vzniku a časem kvitování do databáze Vystrahy.db.Dále je možno (při vybavení PC zvukovou kartou) doplnit k položce "Zvuk" název zvukového souboru, který bude spuštěn při aktivaci výstrahy. Nastavení všech požadovaných položek je nezbytné potvrdit tlačítkem "O.K." a pro zapamatování uložit tlačítkem "Uložit do souboru". Pro změnu pořadí již nastavených výstrah slouží tlačítka "Posun +" a "Posun -" .

4.6.10 Nastavení událostí.Zpět na obsah.

Pod položkou nastavení událostí je okno s nastavitelnými parametry událostí. Okno slouží pro nastavení čísla události, její aktivity, adresy aktivační proměnné (logického typu), od jejíž změny (z 1 na 0 nebo z 0 na 1) má být událost aktivována. Do kolonky "Text" doplníme textový řetězec, který bude ukládán s časem vzniku do databáze. Při vybavení PC zvukovou kartou je možné doplnit k položce "Zvuk" název zvukového souboru, který bude spuštěn při aktivaci události. Nastavení všech požadovaných položek je nezbytné potvrdit tlačítkem "O.K." a pro zapamatování uložit tlačítkem "Uložit do souboru". Pro změnu pořadí již nastavených událostí slouží tlačítka "Posun +" a "Posun -" .

4.7 Okna.Zpět na obsah.

V menu "Okna" lze provádět uspořádání všech otevřených oken do kaskády nebo jako dlaždice dle výběru obsluhy. Další možností je tisk aktivního okna (vrchní okno s modře vybarveným pruhem první řádky) a to buď proporcionálně, tj. ve velikosti podle zobrazení monitoru, nebo tiskem na zaplnění stránky podle možností daných tiskárnou. Tiskárna, na které má být tisk proveden, musí být nakonfigurována pod operačním systémem (Windows95, 98 nebo NT). Navolené okno lze také uložit do souboru s příponou bitmapy (*.bmp). Volby "Zapamatovat sestavu 1 až 8" slouží pro zapamatování až osmi sestav snímků navolených na obrazovce. Vyvolání sestavy se pak provede stisknutím klávesy F1 až F8.

4.8 Nápověda.Zpět na obsah.

Pod oknem"Nápověda" je možné sledovat vlastní nápovědu příkazem "Nápověda", pod kterým se otevře okno se základními informacemi pro práci se systémem DOMINO. Tato nápověda je uložena v textovém souboru DOMINO.HLP. V položce "DOMINO..." je uloženo sériové číslo software DOMINO, které musí být pro správnou funkci komunikace identické se sériovým číslem komunikační karty PCBUS. U software, který má svého konkrétního zákazníka, je v tomto okně i jeho obchodní jméno.

4.9 Kvitace.Zpět na obsah.

Položkou "!Kvituj výstrahu!F12" lze ručně kliknutím myši nebo stiskem klávesy F12 odkvitovat vzniklé výstrahy,není-li navolena automatická kvitace.

4.10 Nastavení zkrácené volby.Zpět na obsah.

Zkrácenou volbu lze přiřadit kombinaci tlačítek Ctrl+A až Ctrl+Z. Nejprve označíme kombinaci tlačítek, ke které chceme nějakou volbu přiřadit. V pravé části okna pak vybereme z nabídky typ okna (Snímky, R-trendy, Histogramy, Události, a Výstrahy) okno, kterému bude zkrácená volba přiřazena. V případě, že vybrané okno obsahuje více volitelných položek, zadáme číslo okna (položky). Tlačítkem "Nastav!" potvrdíme volbu a tlačítkem "Uložit do souboru!" nastavení uložíme.

4.11 Reálný čas.Zpět na obsah.

Okno slouží pro určení zdroje reálného času pro program Domino. Je možno vybrat jako zdroj buď PC nebo některou ze stanic systému DOMINO. V případě, že nakonfigurovaný typ stanice nemůže být zvolen jako zdroj času, je automaticky jako zdroj času zvolen PC a zbylé volby jsou zakázány.

4.12 Nastavení uživatelské úlohy.Zpět na obsah.

Uživatelská úloha je jednoduchý program (maximálně 999 řádků), který lze vytvořit pomocí prostředků systému DOMINO. Program obsahuje instrukce s maximálně dvěma operandy, které mohou pracovat s proměnnými technologických stanic a s proměnnými stanic vnitřních proměnných (viz bod 4.6.5). V daném okamžiku může být spuštěna jen jedna uživatelská úloha. Okno uživatelské úlohy umožňuje ve své horní části zadat název souboru *.sct uživatelské úlohy a otevřít editaci programu tlačítkem "Script Edit". Úloha se tvoří pomocí programovacího prostředku "Script". Zadání názvu nové úlohy se potvrdí tlačítkem "Uložit do souboru!". Popis jazyka Script a tvorba uživatelské úlohy je předmětem samostatného manuálu. V dolní polovině okna je zobrazen stav uživatelské úlohy a je umožněno její ovládání. Je-li úloha spuštěna, je zobrazen text "Uživatelská úloha běží". Tlačítkem "Stop" lze uživatelskou úlohu zastavit a v okně se zobrazí stav "Uživatelská úloha zastavena". Ve stavovém okně se rovněž zobrazují chybová hlášení viz. manuál jazyka Script. Úlohu lze opětovně spustit tlačítkem "Start". nebo "Init+Start" s inicializací vnitřních proměnných. Pro překlad úlohy vytvořené nebo opravené pomocí Script editoru se použije tlačítko "Load". Tlačítko "Load+Start" respektive "Load+Init+Start" způsobí překlad a spuštění respektive překlad a spuštění uživatelské úlohy s inicializací vnitřních proměnných. Tlačítka "Debugger" a "1x Run" jsou určena k odlaďování programu.


5. Možné poruchy a jejich odstranění.Zpět na obsah.

Systém DOMINO je provozován pod operačním systémem WINDOWS 95, 98 nebo NT, z čehož mohou vyplývat některé obecné obtíže při práci s těmito systémy. Při požadavku vysoké stability systému se nedoporučuje spouštět současně se systémem DOMINO jakýkoli neodzkoušený software zvláště je-li určen pro práci v systému MS-DOS. Zároveň se doporučuje současné spouštění jen nezbytného množství programů. Obtíže s komunikací s jednotlivými technologickými stanicemi mohou nastat z důvodu chybného nastavení v menu "Nastavení stanic", popřípadě "Konfigurace stanic". V případě, že v menu "Stav komunikace" vykazuje některá stanice chybovost větší než 0,1 % špatných zpráv, je nutné překontrolovat stav komunikačního vedení k jednotlivým stanicím, zejména přechodové odpory v jednotlivých spojích. Celkový odpor vedení by neměl překročit hodnotu 75 Ohmů. Při výskytu poruchy v systému WINDOWS doporučujeme restart PC a opětovné spuštění software DOMINO. Při výskytu poruchy HW (PCBUS), popřípadě připojených stanic je nutné kontaktovat dodavatele systému, eventuálně přímo výrobce CONTES spol. s r.o.


6. Přehled základních parametrů programu DOMINO.Zpět na obsah.
 • Maximální počet připojitelných technologických stanic : 32
 • Maximální počet komunikačních proměnných pro jednu stanici : 999
 • Maximální počet trendů : 27x 8
 • Maximální počet histogramů : 800
 • Maximální počet snímků : 500
 • Maximální počet proměnných (položek) na jednom snímku : 200
 • Maximální počet snímkových komunikačních hodnot : 99
 • Maximální počet uživatelských výstrah : 200
 • Maximální počet výstrah v databázi : 10000
 • Maximální počet uživatelských událostí : 200
 • Maximální počet událostí v databázi : 10000
 • Maximální délka uživatelského programu Script (počet řádků) : 999.